Kontakt z nami

mStudy Patrycja Piwowarczyk-Kościuk

Skype: patrycja.piwowarczyk

Telefon: +48 880 49 79 26

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy biura:

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 
9:00 - 18:00

SOBOTA

9:00 - 13:00 

Zostaw kontakt - oddzwonimy.

E-Mail: 
Telefon: 
Proszę przepisać. kwi 
    

Regulamin zajęć mStudy

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG EDUKACYJNYCH

§1 Postanowienia ogólne:

1. Firma mStudy zajmuje się prowadzeniem zajęć z języka angielskiego dla klientów indywidualnych oraz grup. Firma oferuje najwyższej jakości usługi

w zakresie prowadzenia kursów. Wszelkie ustalenia umowne pomiędzy stronami mają za zadanie usystematyzować sposób prowadzenia kursów oraz

kontrolować postępy w nauce Kursanta.

2. Firma zobowiązuje się do zapewnienia profesjonalnego poziomu nauczania

4. Kursant zobowiązuje się do zapoznania się z niniejszą umową i do jej przestrzegania.

§ 2. Opłaty:

1. Płatnik zobowiązuje się do wniesienia opłaty 10 dnia miesiąca na podstawie FAKTURY PRO FORMY.

Płatności należy dokonać przelewem na konto firmy: 29 1140 2004 0000 3302 7498 9456.

2. W przypadku gdy Płatnik nie dokona wpłaty do 10 dnia miesiąca lub nie wyśle potwierdzenia dokonania wpłaty Firma zastrzega sobie prawo do

zawieszenia świadczenia usługi.

§3 Zajęcia:

1. Zajęcia odbywają się według harmonogramu ustalonego z lektorem.

2. Płatnik ma obowiązek telefonicznego poinformowania lektora o wszelkich zmianach dotyczących zajęć (zmiana terminu lub odwołanie zajęć) do

godz. 18:00 dnia poprzedzającego planowany dzień zajęć.

3. W przypadku zmiany terminu lub odwołania zajęć przez Płatnika w czasie krótszym, niż określony w §3 ust.2 niniejszej umowy, odwołane zajęcia

uważa się za odbyte. Zajęcia te nie podlegają odrobieniu w innym terminie. Płatnik ponosi pełny koszt takiej lekcji.

4. W przypadku odwołania zajęć w zgodzie z §3 ust.2 Strony mogą ustalić nowy termin ich odbycia.

5. Nie wykorzystane zajęcia z pakietu miesięcznego mogą przejść na kolejny okres rozliczeniowy tylko w przypadku kontynuacji kursu.

§4 Postanowienia końcowe:

1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

2. Płatnikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia liczonego do 1 dnia miesiąca następującego po

miesiącu złożenia pisemnego wypowiedzenia umowy na adres Firmy: mStudy Patrycja Piwowarczyk-Kościuk, os. Pawlikowskiego 16B/40, 44-240 Żory lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. W przypadku rezygnacji z kursu Kursant ma prawo odrobić wszelkie zaległe zajęcia najpóźniej do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia z §4 ust.2.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

6. Wszelkie zmiany warunków umowy mają zastosowanie od 1 dnia kolejnego miesiąca.

7. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób

uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

8. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do biura firmy mStudy telefonicznie + 48 880 497 926 lub na adres e-mail biuro @mstudy.pl.